Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BIURO NADLEŚNICTWA SPYCHOWO

Nadleśnictwo Spychowo, ul. Mazurska 3, 12-150 Spychowo

Budynek biurowy  mieści się w jednym z trzech budynków zlokalizowanych na posesji Nadleśnictwa Spychowo. Budynek biura posiada dwie  kondygnacje, tj.  parter i  piętro. W budynku może przebywać 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do budynku znajduje się od wschodniej strony, od drogi asfaltowej nr 59. Wejście usytuowane jest na poziomie dwóch schodków przed drzwiami głównymi.  Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd  dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście techniczne do biura, przeznaczone dla pracowników nadleśnictwa, znajduje się od zachodniej strony budynku i usytuowane jest na poziomie parkingu przy biurze nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem, oznaczone jako „parking dla klientów” oraz „parking dla pracowników”. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Po przekroczeniu wejścia głównego i przeszklonego wiatrołapu, znajduje się hol z poczekalnią dla interesantów, a po lewej stronie znajduje się wejście do sekretariatu a następnie do gabinetu Nadleśniczego i Zastępcy. W głębi korytarza  zlokalizowane są wejścia do pokoi biurowych. Na piętro prowadzą schody dla osób pełnosprawnych. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku biura możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne  na wyższym poziomie. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku jest jedna toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 622 50 82 lub e-mailowo na adres spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl

 

LEŚNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I MUZEUM LEŚNE

Na posesji Nadleśnictwa Spychowo znajduje się, poza budynkiem biura, Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (LOEE) oraz Muzeum Leśne z wejściami głównymi z podjazdami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. W dwukondygnacyjnym  LOEE znajdują się 3 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz platforma dla niepełnosprawnych, pozwalająca dostać się na piętro budynku. Drzwi i przejścia budynków LOEE i muzeum posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po obu budynkach można poruszać się z psem asystującym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na sekretariat, tel. nr +48 89 622 50 82 lub e-mailowo na adres spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl badź do pracownika zajmującego się edukacją leśną, tel. nr +48 89 622 50 06, tel. kom. 668-642-745 lub e-mailowo na adres urszula.nadolna@olsztyn.lasy.gov.pl