Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Czeremcha amerykańska

Nadleśnictwo Spychowo przystępuje do realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej”

 

Projekt ten został zgłoszony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

- typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

- podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Planowany okres realizacji: 01.IV.2018 – 01.VII.2021

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spychowo

Celem realizacji tego projektu jest ograniczenie występowania obcego gatunku jakim jest czeremcha amerykańska.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 1 620 000zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 1 377 000zł

Wkład własny nadleśnictwa wynosi 243 000zł

 

 

Opis projektu

W celu rozpoznania skali problemu na terenie Nadleśnictwa Spychowo przeprowadzono szczegółową inwentaryzację terenową, która została przeprowadzona  w kwietniu i maju 2017 roku. Teren objęty inwentaryzacją to obszar Natury 2000 PLH280048 Ostoja Piska zarządzany przez Nadleśnictwo Spychowo, wraz z 1-kilometrowym buforem przyjętym ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się czeremchy.

 

Na badanym obszarze powierzchnia opanowana przez czeremchę amerykańską wynosi łącznie 255,31 ha (39,19 ha w sieci Natura 2000 i 216,12 ha w kilometrowym buforze)

Projekt będzie realizowany na terenie różnych form ochrony przyrody, jest to: Mazurski Park Krajobrazowy i jego otulina, Natura 2000 OSO PLH 280008 Puszcza Piska i SOO PLH 280048 Ostoja Piska, Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zyzdrój”, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”. Za nadrzędną formę ochrony przyrody dla projektu uznano obszar dyrektywy siedliskowej  PLH 280048 Ostoja Piska.

 

Przedsięwzięcie ochrony wyżej wymienionych siedlisk przyrodniczych zakłada:

- wycięcie krzewów czeremchy amerykańskiej we wszystkich zidentyfikowanych w czasie inwentaryzacji miejscach, o łącznej powierzchni 255,31 ha (z tego 39,19 ha w zasięgu OSO, pozostała część w 1km buforze). Wycięcie krzewów będzie przeprowadzone wiosną w 1. roku projektu oraz powtórzone wiosną w 2. roku projektu z założeniem 15% pracochłonności 1. zabiegu; 

- następnym krokiem będzie zwalczanie chemiczne czeremchy prowadzone jesienią w 1., 2.
i 3. roku trwania projektu herbicydem na bazie substancji czynnej glifosat. Z dotychczasowych doświadczeń prowadzonych na niewielkich powierzchniach w nadleśnictwie wynika, że jednorazowy zabieg jest nieskuteczny, a poza tym nawet w przypadku zlikwidowania osobników dorosłych, kiełkują ziarna czekające w glebie na zwiększony dopływ światła. Do środka ochrony roślin zostaną dodane dwie substancje pomocnicze: adiuwant w celu zwiększenia skuteczności oprysku oraz marker (barwnik spożywczy o neutralnym wpływie na środowisko) w celu krótkotrwałego oznaczenia roślin opryskiwanych (ułatwienie wykonywania oprysku oraz kontroli zabiegu);

- w 4. roku projektu wiosną na żyźniejszych siedliskach wprowadzanie rodzimych gatunków drzew charakterystycznych dla grądów (grab, lipa). Łączna powierzchnia nasadzeń wyniesie 164,75 ha (nie przewidziano sadzenia na siedliskach ubogich, powierzchniach o silnie rozwiniętym podszycie oraz na powierzchniach przewidzianych do użytkowania rębnego w tym dziesięcioleciu). Sadzenie będzie prowadzone w miejscach kumulacji występowania czeremchy amerykańskiej celem zacienienia gleby, stworzenia konkurencji i ograniczenia jej odnowienia.

Działania będą prowadzone nie tylko na terenie obszaru natury siedliskowej, ale także w odległości 1 km od jego granic. Wielkość tę przyjęto, aby zapobiec ponownemu rozsiewaniu się czeremchy z zewnątrz oraz zwiększeniu skuteczności zabiegu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (kliknij po więcej szczegółów)