Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". 

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

· rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych;

· szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru;

· dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych;

· skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.);

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.);

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.);

- budowę stacji meteorologicznych (11 szt.);

- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).

 

W Nadleśnictwie Spychowo (w ramach ww. dofinansowania) zostanie zrealizowana inwestycja, polegająca na zakupie i montażu nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 49 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 56 500 000,00 zł.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

· zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu;

· podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych;

· zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrycia zagrożenia i reagowania;

· ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu i zamieszkujących go organizmów, straty materialne);

· poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenach zamieszkanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów);

· ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.

 

więcej info o projekcie (kliknij)