Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Głównym priorytetem w hodowli lasu jest dostosowanie składu gatunkowego nowego pokolenia lasu do siedliska. Odpowiedni sposób użytkowania drzewostanów pozwala na ich przebudowę z lasu jednogatunkowego- narażonego na choroby grzybowe i owadzie, na drzewostany wielogatunkowe, które są dopasowane do odpowiednich warunków glebowych oraz odporne na choroby dzięki większej bioróżnorodności. Wszystkie prowadzone czynności gospodarcze uwzględniają również wymogi ochrony przyrody np. pozostawianie grup drzew martwych i dziuplastych stanowiących miejsca gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

  

W minionym 10-leciu w Nadleśnictwie Spychowo wykonano łącznie 926 ha odnowień i zalesień. Jako priorytet traktowano odnowienia naturalne sosny. Prowadzimy je głównie na siedliskach borowych, a glebę przygotowujemy pod obsiew zarówno wiosną, jak i jesienią. Łącznie odnowienia naturalne przeprowadziliśmy na ponad 176 ha co stanowiło 21,51 % wszystkich odnowień na powierzchniach po cięciach rębnych.

 

Zasady hodowli lasu