Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo znajdują się dwa użytki ekologiczne:

Użytek ekologiczny „Biele"- został powołany rozporządzeniem Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Z 2009 r. Nr 105, poz. 1665). które utraciło moc wraz z wejściem w życie Uchwały nr VII/48/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 maja 2015r. Ustanowiony został użytek ekologiczny o nazwie  „Biele" o powierzchni 26,65 ha. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica) i brzozy niskiej (Betula humilis). Użytek położony jest na terenie gminy Świętajno, w powiecie szczycieńskim, około 5 km na wschód od Spychowa. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa i administrowany przez Nadleśnictwo Spychowo (Obręb Spychowo, Leśnictwo Pupy. Teren ten znajduje się również w granicach obszaru Natura 2000 PLB280008 Puszcza Piska.

Użytek ekologiczny „Kosaciec"- o powierzchni 0,2 ha,utworzony został na podstawie rozporządzenia Nr 43 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 10 kwietnia 1992 r., które utraciło moc wraz z wejściem w życie rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 75 z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 105 poz. 1708).Położony jest na terenie gminy Świętajno, w powiecie szczycieńskim, około 3 km na wschód od Spychowa. Celem ochrony użytku ekologicznego, jest zachowanie stanowisk kosaćca syberyjskiego Iris sibirica. Użytek znajduje się w Obrębie Spychowo, w leśnictwie Pupy.