Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- HCVF (High Conservation Value Forests) są wyznaczone zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.

Lasy HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Spychowo:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości.

HCVF 1.1.1. Lasy w rezerwatach.

HCVF 1.1.2. Lasy w parkach krajobrazowych.

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie (obejmuje wszystkie lasy będące w obszarach sieci Natura 2000).

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy.

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej), lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej.

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych.

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

Ochrona rozkładającego się drewna wpływa dodatnio na zwiększenie jego masy w lesie, dzięki czemu następuje wzrost różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zapewniający ich lepszą ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi. Większa ilość martwego drewna w lesie to wzrost ilości i liczebności gatunków roślin i zwierząt z nim związanych.

W Nadleśnictwie Spychowo znajduje się 257,13 ha powierzchni referencyjnych.